Gépjármű Bérleti Szerződés Általános és Fizetési Feltételei

1. Általános
FunCar Autókölcsönző, továbbiakban Bérbeadó, a túloldalon feltüntetett járművet a túloldalon található és a következő feltételek szerint adja bérbe, melyeket a túloldalon feltüntetett Bérlő aláírásával tudomásul vesz. A bérleti szerződés alapját kizárólag a túloldalon található adatok és ezen szerződési feltételek képezik. Kiegészítő megállapodásokat írásban kell kötni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen szerződéssel összefüggésben levő adatok további, automatizált feldolgozásra kerülnek. Ezen szerződés minden aláíróját (bérlő, sofőr) személyesen is egyetemleges felelősség terheli azon természetes vagy jogi személy mellett, akinek a nevére a szerződés szól.

2. Foglalás, átvétel, hosszabbítás és leadás
A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a járművet rendeltetésszerű állapotban, hiánytalanul, üzem- és közlekedésbiztos állapotban, az összes gépjárműpapírral, tartozékokkal, elsősegélydobozzal, elakadásjelző háromszöggel, szerszámokkal, kárbejelentő lappal és sértetlen tachográf plombával vette át; az átvételkor pontos, szakszerű vizsgálat nélkül felismerhető bármely kárt a Bérlő – a jótállási feltételek megsértése nélkül – közvetlenül az átadás után köteles bejelenteni, különben a Bérbeadónak ezáltal keletkezett kárért, különösen a megfelelő tájékoztatás és bizonyítás hiányából fakadó károkért, felel. A Bérlő köteles a járművet a fent nevezett tartozékokkal együtt kíméletes módon használni és ugyanolyan, jó állapotban a tartozékokkal együtt a túloldalon egyeztetett helyre és időpontra visszavinni. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy a járművet a Bérlő költségére bármikor visszavegye, amennyiben azt helytelenül, nem ezen bérleti szerződésnek megfelelően használja és nem csupán egy csekély mértékű megsértésről van szó, mely objektíven nézve a Bérbeadónak semmiféle kárt vagy hátrányt okozna.
Amennyiben a jármű a túloldalon egyeztetett időpontnál később kerül visszaszolgáltatásra, a túllépés időtartama, de legalább egy további nap kerül felszámolásra; amennyiben a felek a bérleti szerződést akciós ár alapján kötötték, a túllépésre normál díj kerül kiszabásra. Amennyiben a jármű az egyeztetett időpont után 12 órával még mindig nem kerül visszaszolgáltatásra, rendőrségi feljelentésre kerül sor.
Amennyiben a foglalt jármű elhozatala az egyeztetett időpont után 1 órával nem történik meg, a foglalás automatikusan törlésre kerül.
A bérleti díj előre fizetendő; a bérlés telefon keresztül nem hosszabítható meg.

3. A jármű használata
A Bérlő köteles a járművel körültekintően bánni és az érvényben lévő törvényi előírásokat betartani; továbbá nem használhatja azt a következőkre:

 • Díjazás ellenében történő személy- és teherszállításra, a jármű nem engedélyezett kiadására
 • Áru vagy cikkek üzletszerű szállítására
 • Futamokra, verseny- vagy tesztutakra vagy további sportrendezvényekre
 • Állatok és áruk szállítmányozására, amelyek a jármű károsodását vagy szennyezést okozhatják
 • Alkohol vagy drog befolyása alatt álló személy által vagy olyan személy által, aki valamilyen formában nem felel meg a járművezető állapotával kapcsolatos, érvényben levő előírásoknak
 • Más jármű vagy tárgyak vontatására
 • A közlekedési vagy egyéb szabályok áthágására
 • Ezenkívül a járművet csak egy olyan további személy vezetheti, akit a Bérlő előzetesen a túloldalon található erre kijelölt sorba történő bejegyzés által elismert
 • Külföldi utazásra, amennyiben erre írásos engedély nem hatalmaz fel. A megfelelő engedély birtokában a Bérlő felelős az ottani vám-, behozatalra vonatkozó és egyéb rendeletek betartásáért, valamint felel az általa vétkes módon megakadályozott biztosító által fizetendő kártérítés esetében vagy a feltételeknek megfelelő hiányzó biztosítási fedezet esetében (pl. Törökország Ázsiahoz tartozó része) az esetlegesen belföldön megkötött önrészcsökkentő biztosítástól függetlenül, továbbá függetlenül a járművön okozott összes kártól és annak elveszítésétől.
 • Továbbá az Ausztrián kívüli utazásokra 29,- EUR összegű fix díj fizetendő a műholdas helymeghatározásra / aktiválásra.
 • Az üzemanyagköltségek a Bérlőt terhelik. A Bérbeadó egyértelmű beleegyezése nélkül a járművön semmiféle változtatás vagy javítási munkálat nem végezhető, kivéve, ha a javítás a jármű közlekedésbiztos üzemének szempontjából feltétlenül szükséges és a Bérbeadó megfelelő időn belül nem elérhető telefonon.
 • A jármű használaton kívüli állapotában az ajtók, ablakok és a kormányzár mindig lezárva tartandóak, amennyiben a jármű védelmi rendszerrel felszerelt, a lopásgátló rendszer (pl. kormányzár) kötelezően használandó.
 • A Bérlőnek elővigyázatossági szabályokat kell követnie annak érdekében, hogy a járművet illetéktelen személyek ne vehessék használatba. Amennyiben a járművet nem a szerződési feltételeknek megfelelően használják, a Bérlő felel a Bérbeadónak önrészcsökkentő biztosítás megkötésétől függetlenül és összeghatár nélkül, különösen a jármű vagy annak részeinek ellopásának, elvesztésének vagy rongálódásának esetében.
 • A Bérlő köteles mindent elkövetni a mechanikai hibák vagy üzemzavar elkerülésének érdekében. A Bérbeadó nem vállal felelősséget az ilyen jellegű hibákra vagy üzemzavarra vagy az ezáltal keletkező veszteségekre vagy károkra – kivéve személyi sérülések – amennyiben nem ő vagy az általa jótállt személy a károkat szándékosan vagy gondatlanságból okozta. A termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési kötelezettség vagy egyéb rendelkezésekből levezetett termékfelelősségi kárigény a cég hivatásszerűen használt tárgyaira kizárt.

4. Baleset, defekt
Közlekedési baleset esetén a Bérlő ill. a sofőr köteles a törvényi előírásoknak, az általános felelősségbiztosítási és casco biztosítás feltételeinek, valamint ezen szerződés rendelkezéseinek megfelelően viselkedni. A Bérlő ill. a sofőr köteles:

 • Azonnal megállni
 • Megtenni a szükséges lépéseket a további személyi sérülések és tárgyi károk elkerülésének érdekében
 • A tényállás megállapításán közreműködni, minden érintett személy és tanú nevét, címét, a résztvevő járművek rendszámát és felelősségbiztosítóját feljegyezni, illetve a Bérbeadónak részletes, valósághű baleseti leírást (balesetjelentést) adni
 • Nem köteles felelősségelismerő nyilatkozatot vagy fedezetigazolást leadni
 • A legközelebbi rendőrséget vagy csendőrségi állomást értesíteni és a balesetet feltétlenül rögzíttetni, abban az esetben is, ha személyi sérülés nem történt. Amennyiben a rendőrség a helyszínen megtagadja a baleset felvételét, helyette önfeljelentés is történhet. Ennek haladéktalanul meg kell történnie.
 • Baleseteknél, melyeknél a tettes ismeretlen, a Bérlő köteles haladéktalanul a legközelebbi rendőrségen feljelentést tenni, illetve feladni magát.
 • A Bérbeadót azonnal telefonon, táviratban, faxon vagy amennyiben ez nem lehetséges, írásban értesíteni és várni az utasításaira.

A Bérlőnek és a felhatalmazott sofőrnek gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete van, mely a Bérbeadó irodájában megtekinthető.
Defekt esetén a Bérbeadót kötelesség azonnal telefonon, táviratban, faxon vagy amennyiben ez nem lehetséges, írásban értesíteni és várni az utasítására.

5. Használati díjak
A Bérlő a jármű használatáért a következő díjakat köteles megfizetni a Bérbeadónak:

5.1. A túloldalon, illetve az érvényes árlistában szereplő díjak, melyeket a Bérbeadó jogosult közvetlenül a bérleti szerződésből vagy utólagosan is a bérleti díjak fedezésére rendelkezésre bocsátott fizetőeszköz felhasználásával elszámolni. Amennyiben a bérleti szerződést a Bérlő nem személyesen kötötte, a helyette aláírót terhelik az összegek, amennyiben nem jogi képviselet esete forog fenn.
5.2. Díjtételen felüli kilométerdíjak, amelyek a jármű bérlése alatt megtett kilométerekre vonatkoznak. A bérleti díj kiszámolása kizárólag a kilométeróra-állás alapján történik. Ennek elromlása esetén a kilométerdíjak számítása a távolság alapján történik, mely a térképen megtett útszakaszból adódik.
5.3. Napi díjak, a kiegészítő önrészcsökkentő biztosítás díjai, a túloldalon feltüntetett díjtételek mellékköltségei.
5.4. Elszállítási és visszaszállítási díjak a túloldalon feltüntetettek alapján. Abban az esetben, ha a jármű az egyeztetett helyre és időre nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérbeadó jogosult az ezt túllépő időtartamot normál tarifával elszámolni.
5.5. Minden felszámítandó adó.
5.6. 5.6. Minden díj, büntetés és költség, melyet a járműhasználattal kapcsolatos közlekedési előírások megsértése miatt, ezen bérleti szerződés alatt vagy után a Bérlő vagy a Bérbeadó ellen vagy a jármű terhére vetettek ki, akkor is, ha azok egyértelműen a Bérbeadó hibájának tudhatóak be. Ez esetben a Bérlőnek bizonyítania kell, hogy nem terheli felelősség. A szabálysértések, parkolási büntetések, a városi tanács büntetései, (tényleges) járművezetőről való nyilatkozat alapján történő büntetés feldolgozásáért esetenként 9,50 € kezelési költség kerül felszámításra.
5.7. A megfelelő jogérvényesítéshez szükséges költségek, amelyek a Bérbeadónak az esedékes bérleti díj későbbi kifizetéséből keletkeznek, beleértve a megfelelő jogi költségeket, valamint a követeléskezelés költségeit a követelésbehajtó iroda részéről az Osztrák Gazdasági Kamara 1993. évi tiszteletdíj irányelvei szerint, elhatárolódva a Szövetségi Közlöny 141/1996 szerint. Fizetési késedelem esetére ezenkívül a késedelmi összeg évi 14%-os kamatlába, de legalább 5,- EUR kerül megállapításra.
5.8. Abban az esetben, ha a Bérlő vagy a meghatalmazott sofőr az adott járművel közlekedési baleset résztvevője, melyben a Bérlő vagy meghatalmazott sofőr legalább részben vétkes, a Bérbeadónak nem kötelessége cserejárművet rendelkezésre bocsátani a megállapodott bérleti időszak hátralevő részére. Ilyen esetben a Bérlőt nem illeti meg igény a bérleti díj csökkentésére.
5.9. A Bérbeadónak a járművet ért kárból fennálló javítási vagy pótlásra vonatkozó költségei (tűzeset, üvegtörés, lopás vagy a jármű elvesztésének során), a cserejármű, járművisszajuttatás, értékvesztés, kieső bevételek kártérítése stb., amennyiben a Bérlő abban akár csak részben vétkesnek bizonyult, amelyre szerződéssértésnél az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) § 1298 szerint bizonyítékot hoz fel vétkességének hiányosságára. Amennyiben a Bérlő hibájából biztosítási megtérítés nem történik, a Bérlő viseli a keletkező károkat.
5.10. Amennyiben a járművet a bérleti szerződés feltételeinek és a törvényi előírásoknak megfelelően használták, a Bérlő felelőssége annyiban korlátozódik, hogy az árlistában megadott, és a túloldalon megállapodott legmagasabb összeget nem lépi túl, illetve legfeljebb az érvényes árlistában megadott vagy a túloldalon megállapodott összegre csökken, ha a Bérlő és Bérbeadó előzőleg kiegészítő biztosítást korlátozott önrésszel kötöttek, amit a Bérlő aláírásával a bérleti szerződés erre kijelölt helyén igazolt.
Az önrészcsökkentő biztosítás hatályát veszíti a szerződési feltételek vagy törvényi előírások elleni vétség esetén, amennyiben ezen törvényszegések kárt okozóak voltak vagy a biztosító általi cserét akadályozzák.
A megnövekedett bérleti költségeket, valamint a mindenkori kártérítéseket a Bérlő a bérjármű visszaadásakor köteles azonnal kifizetni.
5.11. Amennyiben a Bérlő a „korlátlan kilométer-használat“ díjszabás vagy az óra alapú bérlés mellett dönt, tudomásul veszi, hogy a nevezett díjszabás más tarifákkal nem kombinálható.
5.12. Állatok csak erre alkalmas állatszállító boxban szállíthatóak. Ezen rendelkezés be nem tartása esetén és az ezáltal keletkezett szennyezés vagy állatszag esetén a járműben takarítási díj (150,00 €-tól) kerül felszámolásra.

6. Foglaló, kaució
A Bérbeadó a bérleti díjon felül kauciót követelhet a bérlet jellege és időtartamára való tekintettel legfeljebb a jármű értékében. A minimális kaució megegyezik az előrelátható bérleti díj összegével. A foglaló/kaució az elszámolásnál beszámításra kerül.
Amennyiben a bérleti szerződés aláírásánál szerződéses zálogjog igazolása céljából okmányok vagy bármilyen okiratok kerültek átadásra, a Bérbeadót megilleti a zálogjog a fent 5.1 pont alatt felsorolt bérleti költségek megfizetéséig, mely magában foglalja a mindenkori túllépési időszak kártérítését (A Gépjármű Bérleti Szerződés Általános és Fizetési Feltételeinek 2. pontja), az 5.2 pontban nevezett kilométerdíjakat, az 5.3 pontban nevezett napi díjakat, az 5.4 pont szerinti elszállítási és visszaszállítási díjakat, az 5.5 pontban szereplő adókat, az 5.6 pontban nevezett díjakat, büntetéseket és költségeket, amennyiben azok a jármű visszaadásának időpontjában már fennálltak, az 5.7 pontban felsorolt költségeket és az 5.10 pontban felsorolt felelősségkorlátozást – amennyiben a nevezett összegek elszámolásra kerülnek.

7. Biztosítási fedezet
A Bérbeadó biztosítási fedezet ad a kötelező gépjármű–felelősségbiztosításra az érvényes rendelkezések, valamint az általános biztosítási feltételek alapján a törvényes felelősségbiztosításon belül. A fedezeti összeg legalább 1.000.000,- EUR. A Bérlő önrésze káresetenént 500,00 € összegre korlátozott. Amennyiben a Bérlő vét az Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában lévő, a jármű kezelési, felhasználási és felügyeleti kötelezettségei ellen, vagy a 4. pontban említett balesetnél vagy defektnél szokásos eljárásmód szabályai ellen, a Bérlő a fent említett korlátozás nélkül felel az összes ezáltal keletkezett kárért. A Bérlő vagy a járműben vele utazó személyek ott található tárgyaira nem terjed a biztosítás.
Plusz díj megfizetésével a Bérlő felelősségbiztosítása a bérelt járműn önhibájából, enyhe gondatlansággal okozott közlekedési baleset következtében keletkezett károkra vagy ismeretlen tettes esetében (káresetenként) 500,00 EUR összegre csökken (ld. a túloldalon). A vétkességtől függetlenül káresetenként 49,- EUR kerül felszámolásra.
Az önrészcsökkentő biztosítás hatályát veszíti a szerződési feltételek vagy törvényi rendelkezések elleni vétség esetén. A járműszerkezet, külső tükrök károsodása, valamint gumi- és abroncshibák esetén biztosítási fedezet híján az önrészcsökkentő biztosítás kizárt. Ilyen károk során vétkesség esetén a Bérlőt terheli a teljes felelősség, amelyre az az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) § 1298 szerint bizonyítékot hozhat fel vétkességének hiányosságára.
Utas balesetbiztosítást a szolgáltatás nem tartalmaz; minden együttutazót ért kárért a Bérlő felel.

8. Záró rendelkezések
Ezen szerződés egyes pontjainak esetleges érvénytelensége nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenségét. A szerződés tartalmának többi része ennek megfelelően változatlanul jog szerint érvényes. Amennyiben a Bérlő a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztó, és lakhelye vagy állandó tartózkodási helye belföldön van, vagy belföldön foglalkoztatott, a joghatóság rendelkezik annak általános illetékességi szabályai szerint, egyéb esetben Bécs bírósága. A teljesítés helye Bécs.

9. Adatvédelem
A főadatokat, a kommunikációs adatokat, a szerződésadatokat, a pénzügyi adatokat és az önkéntes információkat kizárólag a foglalás, valamint az autókölcsönzői szerződés megkötése és teljesítése céljából feldolgozzuk. Az Ön és a biztonságunk mellett például az alapértelmezettségek elkerülése és a tulajdonbűncselekmények (különösen a csalás, lopás, sikkasztás) elkerülése érdekében. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk a honlapunkon találhatók: Titoktartás: www.funcar.at